Martin Modigh Karlsson

Mar­tin Mo­digh Karls­son dri­ver de­sign- och kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Bridget och skri­ver ibland tex­ter på den här webben.

Bridget an­sva­rar för de­sign och pro­duk­tion av den­na webb.

Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Plåtslagare

Vi sö­ker en själv­gå­en­de plåtsla­ga­re som gär­na vill job­ba med kul­tur­fas­tig­he­ter i cen­tra­la Göteborg.
Att job­ba hos oss in­ne­bär att du får ett om­väx­lan­de jobb med en­ga­ge­ra­de kollegor.

Läs hela artikeln »
Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »