Om oss

Fö­re­ta­get star­ta­des un­der 2005 och se­dan dess har vi ar­be­tat på ota­li­ga plat­ser runt om i Gö­te­borg och le­ve­re­rat plåt­ar­be­ten av högs­ta kva­li­tet till våra kunder.

Vi är stol­ta över att ha nöj­da kun­der över hela sta­den, vil­ket är ett kvit­to på det vi all­tid ar­be­tat för – att age­ra an­svars­fullt och le­ve­re­ra kva­li­tet. Vi vär­nar om att göra ett bra jobb från bör­jan till slut och att våra kun­der och med­ar­be­ta­re ska tri­vas hos oss i många år.

Att vara del av något större

Askims Bleck & Plåt är en del av Alveuskoncernen.

Som en del av en mo­dern och fram­åt­lu­tad bygg­kon­cern med hjär­tat i Gö­te­borg finns det många för­de­lar – kom­pe­tens och de­la­de re­sur­ser är bara någ­ra av dem. Kva­li­tét och yr­kes­skick­lig­het är vik­tigt för alla sys­ter­bo­la­gen i kon­cer­nen och led­or­det fram­för allt är till­sam­mans.

Öv­ri­ga sys­ter­bo­lag i kon­cer­nen är Svens­ka Kva­li­téts­ställ­ning­ar, Bygg­nads­fir­man O.A To­bi­a­son, To­bi­a­son Byggser­vice, Kåll­torps Glas­mäs­te­ri samt Al­veus RM.