Maria Petersson i halvfigur utomhus.

Maria Petersson

Ma­ria Pe­ters­son är in­ne­hålls­pro­du­cent hos kom­mu­ni­ka­tions­by­rån We Are Bridget som pro­du­ce­rar in­ne­håll åt oss. Ma­ria, som har fil. kand. i jour­na­li­stik och me­die­pro­duk­tion, har ar­be­tat som jour­na­list på ra­dio, tv och tid­ning­ar, va­rit pro­du­cent på pro­duk­tions­bo­lag och job­bat med marknadsföring.

Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Plåtslagare

Vi sö­ker en själv­gå­en­de plåtsla­ga­re som gär­na vill job­ba med kul­tur­fas­tig­he­ter i cen­tra­la Göteborg.
Att job­ba hos oss in­ne­bär att du får ett om­väx­lan­de jobb med en­ga­ge­ra­de kollegor.

Läs hela artikeln »
Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »