Hampus Letbäck

Hampus Letbäck

Som pro­jekt­le­da­re är Ham­pus mång­as främs­ta kon­takt med ett över­gri­pan­de an­svar för pro­jekt. Ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de, hälf­ten av ti­den är han ute på ar­bets­plat­ser och job­bar med tea­met, och res­ten av ti­den på kon­to­ret med pap­pers­ar­be­te som tid­pla­ner, bud­get och annat.

Läs mer om Ham­pus un­der medarbetare

Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Plåtslagare

Vi sö­ker en själv­gå­en­de plåtsla­ga­re som gär­na vill job­ba med kul­tur­fas­tig­he­ter i cen­tra­la Göteborg.
Att job­ba hos oss in­ne­bär att du får ett om­väx­lan­de jobb med en­ga­ge­ra­de kollegor.

Läs hela artikeln »
Askims Bleck Plat Platslagare Goteborg Platarbete

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »